dinsdag 30 december 2008

Gouverneur Denys start overleg rond economische crisis

Maandagochtend stelde André Denys, gouverneur van Oost-Vlaanderen, samen met alle betrokken partijen het overlegplatform RECROV voor aan de verzamelde pers. Vanaf vandaag zullen de Oost-Vlaamse vertegenwoordigers van de grote politieke families, de vakbonden en de vertegenwoordigers van de werknemers samen aan tafel zitten om efficiënt te reageren op de economische crisis en antwoorden te formuleren. Gouverneur Denys: “Dit overleg is al een aantal weken aan de gang. Gesprekken met burgemeester Termont, schepen Mathias de Clercq en senator Tony Van Parys leren dat de economische crisis onze regio extra hard treft. Tijd dus om over partijgrenzen heen te handelen”. Alle betrokkenen willen de aanbevelingen samen voorleggen aan de Vlaamse en federale regering.

RECOV1.jpgSchepen Mathias De Clercq: “Het crisisoverleg werd opgestart onmiddellijk na het enorme banenverlies enkele weken terug en heeft vier pijlers: Werklozenbegeleiding, de missing links in de infrastructuur, de concurrentiekracht van de bedrijven en de koopkracht van de burger. Onze aandacht spitst zich vooral toe op de Gentse haven omdat hier 66.000 mensen werken. Bovendien is de haven een wezenlijke stimulans voor de regionale tewerkstelling en ontwikkeling”. Gezien de talrijke openstaande vacatures wil schepen De Clercq wil dat werklozen sneller naar een geschikte job toegeleid worden. Bedrijven vragen ook om de lasten op ploegenarbeid en overuren te verminderen. Mathias De Clercq: “Bedrijven vragen specifieke maatregelen om het hoofd boven water te houden zoals afschaffen van taksen op bepaalde risico’s, het tijdig betalen van overheidsopdrachten en een soepele regeling voor oudere werknemers zoals brugpensioen”.

De vakbonden hebben een aantal voorstellen om de tewerkstelling te verhogen en de koopkracht te beschermen. Danny Van Hoorebeke (ACLVB) en Patrick Mertens (ABVV): “Er moeten maatregelen komen rond tijdelijke werkloosheid in de getroffen bedrijven. Het plafond voor de berekening van uitkeringen ligt momenteel op 60%, dat moet naar 70% en zelfs naar 75 %. Bovendien zijn uitkeringen geplafonneerd, daardoor krijgt een arbeider vaak niet de volledige uitkering waar hij recht op heeft. Dat plafond moet zeker 300 euro hoger. Men vergeet soms dat ook arbeiders hoge gezinslasten hebben, dure leningen afbetalen en heel wat vaste kosten hebben”.

Ook de verkeersafwikkeling kan beter. Gouverneur Denys: er zijn in Gent zes missing links, dat zijn schakels die van strategisch belang zijn voor een vlotte verkeersafwisseling. Er is de maritieme toegankelijkheid, de ombouw van R4 Oost en de realisatie van de R4 Zuid. Maar ook het Waasland, Ronse, Dendermonde vragen aandacht voor hun verkeersproblemen. Volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege: “Minister Hilde Crevits investeert 125 miljoen euro in de Gentse regio. Voor de ontsluiting van de R4 tussen Zwijnaarde en Merelbeke wordt 70 miljoen euro voorzien. Januari 2009 start de selectieprocedure en eind 2009 moeten de onteigeningen rond zijn. Voor de R4 West wordt een ontwerpstudie opgestart en voor een volwaardig dynamisch verkeersmanagement voor het grootstedelijk gebied wordt 23 miljoen euro voorzien.

Guido Van Peeterssen.

maandag 29 december 2008

Provinciewegen sterven uit vanaf 1 januari 2009

Vanaf 1 januari zijn de provinciewegen van gewestelijk belang eigendom van het Vlaams gewest. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft dit met de vijf provincies afgesproken. Daarnaast werd ook bepaald hoe de provinciewegen met een lokale functie tegen ten laatste 1 januari 2012 worden overgedragen aan de gemeenten. Voor Vlaams-Brabant is er al een akkoord.

In overleg met de Vlaamse provincies en het gewest werden lijsten vastgelegd van de provinciewegen van gewestelijk belang. Het gaat daarbij om alle wegen die als secundaire wegen werden geselecteerd en om een aantal lokale wegen, die omwille van de onvolledige uitbouw van het infrastructuurnetwerk, nog steeds een gewestelijke rol spelen. Concreet betekent deze overdracht dat het Vlaams Gewest met ingang van 1 januari 2009 wegbeheerder wordt van deze wegen.

Voor de overdracht van de lokale wegen naar de lokale overheden werd een overleg opgestart met de Vlaamse provincies. De provincies dienen daarbij in te staan voor de overdracht van deze wegen aan de lokale overheden. Volgens het gemeentedecreet moet een weg zich in goede staat bevinden bij de overdracht aan de gemeente. Als dit niet het geval is, heeft de gemeente recht op een compensatievergoeding. De provincies hebben zich akkoord verklaard om deze compensatievergoedingen te betalen. Dit onder voorwaarde dat het Vlaamse Gewest voor eenzelfde bedrag als er compensatievergoedingen betaald worden, schulden van de provincies overneemt. Deze afspraken werden gemaakt in het kader van het pact tussen het Vlaamse Gewest en de Provincies.

Voor Vlaams-Brabant werd op 6 november een akkoord bereikt en werden provinciewegen van lokaal belang overgedragen aan de gemeenten Londerzeel, Steenokkerzeel, Kortenberg, Zoutleeuw en Meise. Nu moet ook nog met de betrokken gemeenten in de overige provincies een akkoord worden bereikt. De betrokken gemeenten moeten zich akkoord verklaren met de overname van een bepaalde weg. Na goedkeuring van de overdracht door de gemeenteraad zal minister van Openbare Werken Hilde Crevits vervolgens de wegen overdragen naar de betrokken lokale overheden. De provincies zullen er tevens naar streven om hun aandeel in de bestedingen voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk op te trekken.

Indien een gemeente niet akkoord gaat met de overdracht van de lokale provinciewegen, komt de weg ten laatste op 1 januari 2012 in beheer bij het Vlaams Gewest. Minister Hilde Crevits besluit: “Met de ondertekening van de protocols tussen de provincies en het Vlaams Gewest en de ministeriële besluiten voor de overname van provinciewegen bij het gewest, wordt de afspraak uit het kerntakendebat van 2003 en uit het Vlaams Regeerakkoord uitgevoerd. Deze overdrachten vereenvoudigen het wegbeheer in Vlaanderen, omdat in de toekomst enkel nog de steden en gemeenten en het Vlaams Gewest wegbeheerder zullen zijn.”

Guido Van Peeterssen.

zondag 28 december 2008

Is uw pensioen verzekerd?

Uit een grote enquête van Monytalk blijkt dat de Belgen zich heel wat zorgen maken over hun pensioen. Pensioeninkomsten zijn nu eenmaal cruciaal om dezelfde levensstandaard te behouden als u stopt met werken. Daarbij blijkt dat acht op tien het wettelijk pensioen ontoereikend vindt, bij de zelfstandigen is dat zelfs negen op tien. Bij de ambtenaren blijkt dat slechts de helft zich zorgen maakt over zijn pensioen. Gelukkig heeft het overgrote deel al extra maatregelen genomen om voldoende inkomsten te hebben na hun pensioen. Liefst 80 % koos voor pensioenfondsen, maar ook de eigen woning scoort goed. Liefst 73 % % beschouwt de woning als een maatregel om het pensioen aan te vullen en 81 % beschouwt het als een maatregel om de inkomsten te beschermen bij overlijden. Een eigen woning biedt een ruime garantie opdat dat de overlevende partner dezelfde levensstandaard kan behouden en de opvoeding van de kinderen kan verzekeren. Het is dus verbazend dat levensverzekeringen of schuldsaldoverzekeringen, die de overlevende partner of de erfgenamen moeten beschermen onvoldoende gekend zijn.

Ruim van de deelnemers is bezorgd over zijn financiële toestand na het pensioen. Dat resultaat is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat mensen vaak niet weten hoeveel inkomsten ze zullen hebben na hun pensionering. Toch is het mogelijk is om een schatting van uw pensioen aan te vragen op de website ken uw pensioen . Als u bij die schatting de sommen toevoegt die u ontvangt in het kader van uw pensioensparen, groepsverzekering, VAPZ, eigen spaargeld en zo meer, hebt u een goed idee van uw inkomsten na uw pensioen. Daarbij is pensioensparen een goede keuze, als u maar vroeg genoeg begint. Een dertigjarige die elk jaar het fiscaal maximumbedrag stort (830 euro in 2008) vergaart ongeveer 100.000 euro, afhankelijk van het rendement van de belegging. Dat levert een maandrente van 300 à 350 euro op. Wie begint met pensioensparen op 45-jarige leeftijd, vergaart amper 30.000 euro, goed voor een rente van 100 euro per maand.

En eenmaal met pensioen, verkiest u dan een kapitaal of een rente? Een eenvoudige berekening wijst uit dat een kapitaal de betere oplossing is. Een kapitaal van 125.000 euro belegd tegen 4,5 % brengt maandelijks ongeveer 470 euro op. Daarbij wordt het kapitaal niet aangesproken. Als u beslist het kapitaal aan te spreken en gedurende vijftig jaar een rente te genieten, dan ontvangt u bij met 4,5 % niet minder dan 515 euro per maand. Kiest u voor een periode van 25 jaar, dan krijgt u bij hetzelfde netto rendement 690 euro per maand. Het kapitaal lijkt echter de voordeligste oplossing: de rente is vergelijkbaar en u kunt (nog een deel van) het kapitaal nalaten aan uw erfgenamen. De vorige regering (SP.a en VLD heeft wel een aantal maatregelen genomen om de laagste pensioenen te sparen.

De vaag is nu hoe zwaar de pensioenfondsen te lijden hebben onder de financiële crisis. Een kwart van de Nederlandse pensioenfondsen staat er zo slecht voor dat ze wellicht ingrijpende maatregelen moeten nemen. Als we de komende drie jaar geen herstel zien, wordt zelfs een daadwerkelijke verlaging van de pensioenrechten een reële optie." Bij de laatste peiling blijkt dat 85 procent van de pensioenfondsen te weinig geld in kas heeft om de pensioenen voor inflatie te corrigeren. Zij beschikken niet langer over de vereiste buffer van 5 %. Tegenover elke 100 euro pensioenverplichting moet tenminste 105 euro aan vermogen staan, zo eist de pensioenwet. De fondsen hebben vanaf april volgend jaar drie jaar de tijd om hun minimale buffer weer te herstellen. Een kwart van de pensioenfondsen heeft echter helemaal geen buffer meer en komt ronduit geld tekort. Een gat van minstens 5 %. Niet iedereen zal die achterstand de komende jaren inhalen, ook niet als de beurs aantrekt. Dat houdt in dat een deel van de bevolking zal moeten overwegen om ook na de pensioenleeftijd te werken of andere alternatieven zal moeten uitwerken.

Guido Van Peeterssen.

dinsdag 23 december 2008

Frank De Winne wordt boordcommandant ISS

Vandaag gaven minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle en astronaut Frank De Winne meer informatie over de Belgische steun aan het Europese ruimtevaartprogramma in het Euro Space Center. Minister Laruelle gaf er toelichting over de belangrijke beslissingen voor België, die eind november in het kader van de ESA ministerraad in Den Haag werden genomen. Daarbij droegen de ESA lidstaten samen 9,94 miljard euro bij. Het Belgisch ruimtevaartbudget, dus ongeveer één miljard euro gedurende de volgende vijf jaar, zal jaarlijks toenemen van 173 miljoen euro in 2009 tot 218 miljoen euro in 2013. Dat is een verhoging van 20 % in vergelijking met de periode 2000-2008. Dankzij deze investering wordt België de op vier na grootste geldschieter van de ESA. De volgende vijf jaar zal België 947 miljoen euro aan de ruimtevaart besteden. Meer dan 470 miljoen daarvan zal naar nieuwe programma’s gaan. Minister Laruelle wilde dat België deelnam aan de financiering van 300 miljoen euro om de werkingskosten van het internationaal ruimtestation ISS te dekken. Ons land trok dus 48,9 miljoen euro uit in plaats van de oorspronkelijk geplande 44,8 miljoen euro voor de uitbouw van het ISS. Deze Belgische betrokkenheid ligt volledig in de lijn van de steun die ons land aan Frank De Winne geeft in het kader van zijn missie aan boord van het ISS vanaf mei 2009. Minister Laruelle spreekt haar bewondering uit voor het werk van astronaut De Winne. Ze feliciteert hem ook voor zijn aanstelling als gezagvoerder van het ISS tijdens de laatste twee maanden van zijn missie. Frank De Winne zal zo de eerste Europese commandant van het ruimtestation worden. Frank De Winne is voor België een uitzonderlijk uithangbord, zowel voor onderzoekers als ondernemingen. Hij kan ook jongeren warm maken om met een wetenschappelijke studie te beginnen.

Voor het programma General Support Technology Programme (GSTP) wordt 115 miljoen euro geïnvesteerd voor de ontwikkeling van nieuwe technologie, die uitgetest wordt met de kleine PROBA satellieten. Het gaat om demonstratiemissies in een baan om de aarde, zoals het vliegen in formatie, en de programma's Vegetation (het in beeld brengen van de vegetatie op onze planeet) en ALTIUS (scheikundige analyse van de atmosferische bestanddelen) in het kader van het programma GMES.

Naar de bemande ruimtevaart en het internationaal ruimtestation ISS, waarin Frank De Winne van mei tot november 2009 gaat leven en werken, gaat 90 miljoen euro. Bijna 50 miljoen daarvan dient voor de exploitatie van het station met behulp van de ATV ruimtecargo's. Twee miljoen gaat naar onderzoek naar een Automated Re-entry Vehicle (ARV). Over de eventuele ontwikkeling van een dergelijk ruimtetuig, dat cargo naar de aarde kan terugbrengen, wordt beslist tijdens de volgende ministeriële ESA raad in Italië in 2011.

De toegang tot de ruimte met lanceerraketten krijgt 2,7 miljoen euro. Dit bedrag omvat 20 miljoen voor Ariane 5 Post-ECA, wat 6 % vertegenwoordigt van de Belgische financiering voor de voortzetting van het werk voor de cryotechnische (= op superkoude brandstoffen werkende) motor Vinci. Deze inspanningen zouden moeten leiden tot een verbeterde Ariane 5-raket, een programma dat vanaf 2011 van start zou gaan met een budget van 1,5 miljard euro. Telecommunicatie krijgt 52 miljoen euro voor de activiteiten in het kader van ARTES. Het gaat in het bijzonder over grondterminals en geïntegreerde toepassingen, met producten en diensten met een grote toegevoegde waarde. Link: http://www.esa.int/esaCP/Belgium_du.html

zondag 21 december 2008

500 euro dakisolatiepremie vanaf 2009

De Vlaamse Regering keurde, na de nodige adviezen, het besluit goed om een dakisolatiepremie van 500 euro in te voeren vanaf 1 januari 2009. Voor deze maatregel wordt in het eerste jaar al 44 miljoen euro voorzien. Door het dak te isoleren bespaart een gezin ongeveer 30 % per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m2 dakisolatie op nauwelijks 3 maanden terugverdiend. Daarnaast is er nog een verhoogde premie tot 1.000 euro voor de lagere inkomens. Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de portemonnee van elk gezin, maar ook voor het milieu én de werkgelegenheid.

Om gebouwen, die voor 1 januari 2006 op het net aangesloten zijn, energiezuiniger te maken zijn er de belastingverminderingen en de premies van gewest, netbeheerder, provincie of gemeente. Aldus wordt de investeringskost en de terugverdientijd voor energiebesparende maatregelen aanzienlijk beperkt. Hoewel de besparing bij dakisolatie het grootst is, blijkt uit cijfers dat vooral gezinnen meer kiezen voor superisolerende beglazing en condensatieketels. Dakisolatie heeft dus nood aan een bijkomende inspanning. De premie van 500 euro geldt voor zowel doe-het-zelvers als voor zij die werken met een geregistreerd aannemer. Het speelt geen rol of u eigenaar dan wel huurder bent van de woning. Ook wie zijn tweede of derde woning isoleert, heeft recht op de premie. Op die manier wordt een stimulans gegeven om ook verhuurwoningen energiezuinig te maken. De premie is specifiek voor gezinnen. Al wordt uitdrukkelijk bepaald dat ook lokale overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen en dergelijke voor de premie in aanmerking komen, als het gaat om het plaatsen van dak of zolder vloerisolatie in (door)verhuurde woningen.

Als randvoorwaarden gelden enerzijds de voorwaarde dat de minimale te isoleren oppervlakte 40 m² bedraagt en anderzijds de bestaande voorwaarden van de netbeheerders, zoals het te gebruiken materiaal. De isolatie van een dak van 100m² kost bijvoorbeeld 2.000 euro met een geregistreerd aannemer. De belastingaftrek van 40% levert 800 euro op als met een geregistreerd aannemer wordt gewerkt. De premie van de netbeheerder bedraagt 4 euro/m², of 400 euro in dit geval. Als provincie of gemeente geen premie bijgeven, dient dus nog 800 euro betaald te worden. Na aftrek van de dakisolatiepremie is dit nog slechts 300 euro. Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen dient geen afzonderlijke aanvraag te gebeuren. De toekenning van een dakisolatiepremie door de netbeheerder wordt doorgegeven aan het gewest en de betrokkene wordt dan uitbetaald. "Het is een door en door duurzame maatregel. Er wordt geïnvesteerd in jobs bij zowel de reguliere sector als in de sociale economie. De koopkracht van de gezinnen en in het bijzonder van kansarme gezinnen gaat er structureel op vooruit. Het bespaart een gezin op 20 jaar bijna 20.000 euro. En ecologisch wordt geïnvesteerd voor energiebesparing en tegen klimaatverandering", aldus minister Hilde CREVITS.

Taalzomer4Voor de lagere inkomens is het tegelijk moeilijker en meer nodig om dakisolatie te plaatsen. Zij ondervinden dus ook meer last om hun energiefactuur te betalen. Bovenop de premie van 500 euro krijgen de beschermde klanten automatisch een verhoogde premie. Ook wie binnen de inkomens- en KI grenzen valt van de verbeteringspremie komt in aanmerking (bruto jaarinkomen 25.660 euro + 1.340 euro per persoon ten laste en KI van max. 1.200 euro). De beschermde afnemers die met een geregistreerd aannemer werken, krijgen een extra premie van 100 euro, 300 euro of 500 euro voor een dakisolatie van resp. minstens 40 m², meer dan 100 m² of meer dan 150 m². De beschermde afnemers die als doe-het-zelver werken, krijgen 600 euro in de plaats van 500 euro. "Een slechte isolatie van de woning en een zwak economisch profiel van de bewoners lopen bovendien vaak samen. Daarom doen we een extra inspanning voor de minderbegoede Vlamingen die hun dak willen isoleren", besluit minister Marino Keulen.

Guido Van Peeterssen.

vrijdag 19 december 2008

Gent meest horecavriendelijke stad van Vlaanderen

De Stad Gent is één van de vijf genomineerden voor de award “Meest horecavriendelijke stad van Vlaanderen”. Schepen Mathias De Clercq en horecacoach Bart Inghelbrecht hebben afgelopen vrijdag het Gentse horecabeleid toegelicht aan de jury. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de allereerste ‘Horeca-awards’ op 12 januari 2009 in Genk.Gent stelde zich eind augustus al kandidaat voor de award. Na een eerste verkennende ronde, mochten Mathias De Clercq, schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand en horecacoach Bart Inghelbrecht op vrijdag 12 december het Gentse beleid toelichten voor een professionele jury in de Sima Hotelschool in Aarschot.

De jury kreeg een snelcursus over het uitgebreide arsenaal van ondersteuningsmaatregelen zoals starterscontract, subsidie gevelrenovatie, enzovoort. Ook de startersbrochure, het Horecazine en andere communicatiemiddelen gericht naar de sector kwamen aan bod. Daarna werd het al eerder bekroonde horecabeleidsplan en de werking van de horecacoach toegelicht. Op woensdag 17 december volgde het officiële bericht dat Gent samen met Lier, Genk, Tremelo en Schilde genomineerd is in haar categorie: de award voor betere Steden en Gemeentebesturen. Bovendien mag Brasserie Steendam 66 meedingen naar de award ‘Betere eetgelegenheden Brasserie’. Resto Salt ‘n Pepper dingt dan weer mee in de categorie ‘Betere restaurants’. Aangezien er ook een award voor de betere frituur is kon de Gentse Frietlounge niet ontbreken.

Van de 311 inschrijvingen vielen er 115 kandidaten af bij het eerste anonieme jurybezoek en 72 op de jurydag. Op maandag 12 januari 2009 wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de slotshow in de Limburghal in Genk. De award ‘Meest horecavriendelijke stad van Vlaanderen’ zal uitgereikt worden door Henry Wynants, hoofdredacteur van Horeca Magazine en voorzitter van de jury. De winnaar mag zich een jaar lang de meest horecavriendelijke stad van Vlaanderen noemen. Link: http://www.horecaawards.com

Guido Van Peetserssen

Bio Base Europe goed voor 21 miljoen euro.

Op 12 december hebben Europa, Vlaanderen en Nederland binnen het kader van een Interreg IV-project de krachten gebundeld om 21 miljoen euro aan Bio Base Europe toe te wijzen. Bio Base Europe is het grootste Interreg project dat ooit is toegewezen aan de grensregio Vlaanderen-Nederland. Bio Base Europe is een samenwerkingsverband tussen Ghent Bio-Energy Valley en Biopark Terneuzen en zal onderzoeks- en opleidingsfaciliteiten voor bioprocessen bouwen om de ontwikkeling van een duurzame biogebaseerde economie in Europa te versnellen.. Bio Base Europe zal het streven naar duurzame productieprocessen stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 verlagen. Biopark Terneuzen in Nederland en Ghent Bio-Energy Valley in België hebben ieder afzonderlijk al een sterke reputatie opgebouwd als promotoren voor de uitbouw van de biogebasseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Het nieuwe Bio Base Europe samenwerkingsproject moet de regio omvormen tot het belangrijkste centrum voor de biogebaseerde economie in Europa.

Het Bio Base Europe initiatief is in Europa het eerste in zijn soort. Bio Base Europe zal een uniek platform ontwikkelen voor de bevordering van duurzame bioprocessen die de ontwikkeling van bio-energie en biogebaseerde producten uit duurzame biomassabronnen bevorderen en de afhankelijkheid van eindige fossiele grondstoffen reduceren. Deze overgang van de huidige op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een biogebaseerde economie wordt beschouwd als een van de belangrijkste wegen naar industriële duurzaamheid. Biogebaseerde productie zorgt nu al voor de transformatie van een brede selectie industrieën, vooral in de chemische, energie- en agro-industriële sectoren in de wereld.

Bio Base Europe bestaat uit twee onderdelen: een proefinstallatie en een opleidingscentrum. De Bio Base Europe Pilot Plant zal zich hoofdzakelijk richten op technologieën van de tweede generatie om landbouwkundige nevenproducten en gewassen die niet bedoeld zijn voor consumptie zoals tarwestro, maïskolven, houtsnippers, Jatropha- en algenolie om te zetten in biobrandstoffen, biokunststoffen en andere biogebaseerde producten. Hoewel de wetenschap de mogelijkheden van deze technologieën al in laboratoriumproeven heeft aangetoond, ligt de moeilijkheid in de opschaling van deze processen naar productieschaal. Momenteel worden vele nieuwe processen opgeschort of zelfs gestopt vanwege deze moeilijkheden. De Bio Base Europe Pilot Plant is bedoeld om deze hindernis uit de weg te ruimen door proeffaciliteiten te verschaffen die de opschaling van nieuwe bioprocessen naar een industrieële schaal mogelijk maken. De Pilot Plant van Bio Base Europe is een flexibele en gevarieerde proefinstallatie die de hele waardeketen op één plaats kan uitvoeren: van de groene bronnen tot aan het uiteindelijke product. Het zal fungeren als een open innovatiecentrum dat beschikbaar is voor commerciële bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met bioactiviteiten in de hele wereld. De ingebruikname van de nieuwe proefinstallatie, waarvan de kosten geraamd worden op €13 miljoen en welke in Gent, België gebouwd zal worden, is gepland voor het vierde kwartaal van 2009.

Het tweede kernonderdeel van het Bio Base Europe initiatief zal onder andere een ultramodern opleidingscentrum omvatten, het Bio Base Europe Training Center, om het industriebrede tekort aan vakkundige procesoperators en technische onderhoudsspecialisten, vooral voor de biogebaseerde economie, aan te pakken. Het Training Center van Bio Base Europe dat een verdere investering van €8 miljoen vertegenwoordigt, zal in Terneuzen in Nederland komen. Er zullen opleidingsfaciliteiten komen voor biogebaseerde activiteiten en het zal opereren volgens een open opleidingsmodel. Er zullen zowel standaard als bedrijfsspecifieke opleidingen en cursussen aangeboden worden, gericht op bioprocessen. Bio Base Europe zal ook netwerkactiviteiten, technologische innovatie en ondernemerschap stimuleren en een programma voor publieksvoorlichting en communicatie ontwikkelen. Het Bio Base Europe Training Center zal in 2010 in gebruik worden genomen.

Biopark Terneuzen, opgericht in februari 2007, is een ‘Smart Link’ initiatief dat het nieuwe denken vertegenwoordigt in het totstandbrengen van agro-industriële duurzaamheid. Biopark Terneuzen is een initiatief van de Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en de deelnemende industriële partijen. Voortbouwend op de economische voordelen en de voordelen van kennisoverdracht die verkregen worden door het op één locatie samenbrengen van aan elkaar verwante ondernemingen, brengt Biopark Terneuzen het platform op een hoger niveau. Op basis van smart linking, bevordert en faciliteert het het gebruik van de belangrijkste synergieën tussen de partnerbedrijven. In het bijzonder de mogelijkheden om elkaars bijproducten en afvalstromen uit te wisselen en te gebruiken als grondstof of als aanvulling op de nutsvoorzieningen voor hun eigen processen. Dit draagt bij aan hun productiviteit, het behoud van niet-duurzame bronnen en het verlagen van de belasting van het milieu. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.bioparkterneuzen.com.

Ghent Bio-Energy Valley ondersteunt de ontwikkeling van duurzame biogebaseerde activiteiten in de regio Gent in België. Ghent Bio-Energy Valley is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Gent, de gemeente Gent, de Haven van Gent, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen en een aantal industriële bedrijven die actief zijn op het gebied van de productie, distributie, opslag en het gebruik van bio-energie en biogebaseerde producten. Ghent Bio-Energy Valley is een vooraanstaand Europees initiatief voor de ontwikkeling van de biogebaseerde economie van de toekomst. Ghent Bio-Energy Valley stimuleert de ontwikkeling van de biogebaseerde economie door samenwerkingsprogramma’s, gezamenlijke initiatieven en het creëren van synergie tussen de partners op het gebied van Research & Development, structurele maatregelen en beleid, logistiek en communicatie naar het grote publiek. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.gbev.org

Glazen Huis in Gent

Van 19 tot en met 24 december staat het beroemde Glazen Huis op het Zuid in Gent. Studio Brussel luisteraars kunnen dan geld bieden en verzoekplaatjes aanvragen. De opbrengst gaat naar moeders die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dankzij Music For Life zal het Rode Kruis zich extra kunnen inzetten voor deze moeders en hun gezinnen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is solidair en wil ook dit jaar zijn steentje bijdragen. Vorig jaar droeg de provincie 1 eurocent per Oost-Vlaming, goed voor 13.800 euro bij. Aan de provincieraad wordt voorgesteld om 12.500 euro aan het solidariteitsproject van het Rode Kruis te schenken én 2.500 euro ter financiering van de actie inzamelen van speelgoedwapens te voorzien. Dus samen goed voor 15.000 Euro.

Artistiek Buro 01 Ook het provinciepersoneel wil zijn duit in het zakje doen en organiseert 15 acties in de week van 15 tot en met 19 december. Voor de organisatie kan het personeel rekenen op de logistieke en infrastructurele ondersteuning door de deputatie. Bij de acties zitten er een aantal heel opmerkelijke bij. Na de grote inzamelactie van vuurwapens vorig jaar en eerder dit jaar op initiatief van de gouverneur, organiseert de provincie nu ook een inzamelactie van speelgoedwapens. Per ingeleverd speelgoedwapen geeft de provincie 0,25 euro aan de actie en vraagt aan de gemeente waarvan het wapen (of de eigenaar van het wapen) afkomstig is om op haar beurt 0,25 euro bij te dragen aan de actie.

Het artistiek bureau 'De Vrije Ruimte' organiseerde afgelopen woensdag 17 december een erg interessante workshop pixelpaint tijdens de provincieraad. Een pixelpaint schilderij is een groot schilderij dat bestaat uit honderd kleine beschilderde canvassen die per stuk verkocht worden. De formule is ideaal als incentive. Niet alleen de kunstenaar maar ook de deelnemers kunnen meewerken aan een artistiek project. Dat bestaat echter uit vele tientallen tot honderden kleine canvassen. Paul Vercruysse van Uitzendgastronomie : “Als een deelnemer zo een canvas mee naar huis neemt heeft hij een uniek kunstwerk dat bovendien deel uitmaakt van een groter geheel”. De verkoop van dit project gaat integraal naar het solidariteitsproject. De prijs van een canvas is 25 euro en het bureau zorgt voor 100 canvassen en de verf. Nadien mochten de provincieraadsleden voor de prijs van 25 euro een van de honderd beschilderde doeken meenemen. De totale opbrengst, goed voor 2.500 euro ging naar ‘Music for Life. Link: www.vrijeruimte.be

De haven van Gent groeit spectaculair

aelterman15Na de stijging van de overslag met 4 % in 2007, wordt 2008 een absoluut recordjaar voor de haven van Gent. De koers die al in het eerste halfjaar van 2008 werd ingezet, leidt tot een jaarrecord zowel voor de binnenvaart als voor de zeevaart. Voor het maritieme goederenverkeer wordt het record van 1985 gebroken. 2008 sluit af met een maritieme overslag van 27 miljoen ton of een groei met 8 %. Ook voor de binnenvaart wordt het record van 1990 ruim overschreden met een overslag van 20 miljoen ton of een groei van 13 %. De watergebonden overslag van goederen beloopt in totaal 47 miljoen ton en steeg dus met 4,2 miljoen ton of 9,8 %.

Het ging de haven van Gent in 2008 dus voor de wind. De crisis zal in 2009 ongetwijfeld deze groei bedreigen. Positief zijn de verdere ontwikkeling van het Kluizendok, de inzet op nieuwe trafieken en de opening van een volwaardige containerterminal. Belangrijke investeringen en ieuwe technologische ontwikkelingen zoals de biobasecluster geven aan dat de haven van Gent gewapend is om deze moeilijke periode te overbruggen. Havenschepen Sas van Rouveroij: “Op gebied van metaal en metaalproducten zien de komende maanden er niet rooskleurig uit, maar Gent mikt op ook op biobrandstoffen. De tewerkstellingsvooruitzichten voor deze sector zijn zeer positief. We hopen allemaal dat de crisis natuurlijk niet te lang aanhoudt”.

Overzicht goederenverkeer 2008

Landbouwproducten: stijging met 833.345 ton tot 3.076.098 ton (+ 37,2%).
Ertsen en metaalresiduen: stijging met 539.880 ton tot 8.496.903 ton (+ 6,8%).
Petroleum en petroleumproducten: stijging met 1.128.826 ton tot 6.727.143 ton (+ 20,2 %).
Vaste minerale brandstoffen: stijging met 1.250.502 ton tot 6.862.390 ton (+ 22,3%).
Producten van de metaalindustrie: stijging met 332.362 ton tot 4.128.324 ton (+ 8,8%).
Natuurlijke en kunstmeststoffen: stijging met 279.877 ton tot 2.291.104 ton (+ 13,9%).
Ruwe mineralen en bouwmaterialen: stijging met 592.594 ton tot 5.261.049 ton (+ 12,7 %).
Voedingsproducten: daling met 386.732 ton tot 5.963.058 ton (- 6,1 %).
Voertuigen, machines en diverse fabrikaten: daling met 161.748 ton tot 2.630.769 ton (- 5,8%).
Totaal: stijging met 4,2 miljoen ton tot 47 miljoen ton (+ 9,8%).

donderdag 18 december 2008

Studenten Arteveldehogeschool sparen voor Oegandese koe

Deze week verkopen studenten op de campussen van de Arteveldehogeschool chocolademelk ten voordele van Music For Life. Via verzamelpunten op de melkverpakking sparen de studenten bovendien mee voor een koe die aan kleine boeren in Oeganda wordt geschonken. Vertegenwoordigers van de studenten overhandigen de opbrengst op maandag 22 december om 10 uur op ludieke wijze aan het Glazen Huis op het Zuid in Gent. Elke middag sinds maandag 15 december en nog tot vrijdag 19 december verkopen studentenvertegenwoordigers op de Artevelde campussen warme chocolademelk. Een kop kost één euro, de opbrengst gaat naar Music For Life. Deze benefietactie van Studio Brussel staat dit jaar in het teken van de miljoenen moeders en kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld.Wie aan de Arteveldehogeschool een chocolademelk koopt, steunt bovendien nog een ander goed doel: Biofresh levert melk van ‘Zuiver Zuivel’. Via een spaarpunt op elke melkverpakking sparen de studenten zo mee voor een koe die aan een kleine boer in Oeganda geschonken wordt. Gelukkig kunnen ze ook sparen voor deelcertificaten: één koe ‘kost’ immers 25 x 180 spaarpunten. Héél véél chocomelk drinken was en is nog tot morgen de boodschap! Hoeveel de verkoop opgeleverd zal hebben, wordt op maandag 22 december om 10.00 uur aan het Glazen Huis bekendgemaakt. De opbrengst zal dan ook op ludieke wijze overgemaakt worden.Praktisch: maandag 22 december om 10.00 uur aan het Glazen Huis op het Woodrow Wilsonplein “het Zuid” in Gent. Meer informatie over de actie bij Sofie Vispoel Sofie.vispoel@arteveldehs.be Meer informatie over Zuiver Zuivel: http://www.zuiverzuivel.nl/.Deze week verkopen studenten op de campussen van de Arteveldehogeschool chocolademelk ten voordele van Music For Life. Via verzamelpunten op de melkverpakking sparen de studenten bovendien mee voor een koe die aan kleine boeren in Oeganda wordt geschonken. Vertegenwoordigers van de studenten overhandigen de opbrengst op maandag 22 december om 10 uur op ludieke wijze aan het Glazen Huis op het Zuid in Gent. Elke middag sinds maandag 15 december en nog tot vrijdag 19 december verkopen studentenvertegenwoordigers op de Artevelde campussen warme chocolademelk. Een kop kost één euro, de opbrengst gaat naar Music For Life. Deze benefietactie van Studio Brussel staat dit jaar in het teken van de miljoenen moeders en kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld.

Wie aan de Arteveldehogeschool een chocolademelk koopt, steunt bovendien nog een ander goed doel: Biofresh levert melk van ‘Zuiver Zuivel’. Via een spaarpunt op elke melkverpakking sparen de studenten zo mee voor een koe die aan een kleine boer in Oeganda geschonken wordt. Gelukkig kunnen ze ook sparen voor deelcertificaten: één koe ‘kost’ immers 25 x 180 spaarpunten. Héél véél chocomelk drinken was en is nog tot morgen de boodschap! Hoeveel de verkoop opgeleverd zal hebben, wordt op maandag 22 december om 10.00 uur aan het Glazen Huis bekendgemaakt. De opbrengst zal dan ook op ludieke wijze overgemaakt worden.

Praktisch: maandag 22 december om 10.00 uur aan het Glazen Huis op het Woodrow Wilsonplein “het Zuid” in Gent. Meer informatie over de actie bij Sofie Vispoel Sofie.vispoel@arteveldehs.be Meer informatie over Zuiver Zuivel: http://www.zuiverzuivel.nl/.

International Malt Whisky Festival Gent op Valentijn

Het International Malt Whisky Festival, het evenement voor de whiskyliefhebber in België, vindt dit jaar weer plaats in het ICC Gent. Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 februari 2009 staat het Minneplein op de eerste verdieping volledig in het teken van whisky’s uit de hele wereld. Op het International Malt Whisky Festival zijn alle gerenommeerde whiskyhuizen uit Schotland en Ierland aanwezig, maar ook uit landen die niet zo voor de hand liggen zoals India, Zweden en Japan zijn er whisky’s te ontdekken. Op het gelijkvloers van het ICC wordt tegelijkertijd de 31ste versie van de Schotse beurs gehouden. Bezoekers van het Whiskyfestival hebben met hun toegangskaart ook toegang tot de Schotse beurs.

Het International Malt Whisky Festival kent een eigen en uniek betaalmiddel de ‘dram’ (1 euro). Aan de ingang krijgt iedere bezoeker vijf ‘drams’. Daarmee kan hij/zij whisky’s proeven. Voor elke te proeven whisky wordt minimaal 1 dram betaald. Voor de meer exclusieve whisky’s kan iets meer worden gevraagd. Op deze manier wordt de keuze voor iedereen heel breed. Extra drams kunnen op het festival worden bijgekocht. Bij de Ierse pub van Patrick Foley kan men tussendoor iets eten, een biertje of een koffie drinken. En in de Whisky Festival Shop zijn de meeste whisky’s te koop die men tijdens het festival kan proeven.

Voor de derde keer worden de Belgian Whisky Awards toegekend. Deze keer in samenwerking met Ambiance Magazine, het vakblad voor de horeca, Meer daarover op www.whiskyawards.be De awards worden uitgereikt op zaterdag 14 februari tijdens een whisky diner disco dansant waar we iedereen verwachten die van whisky(en dansen) houdt. Reserveren voor het diner kan ook op www.whiskyfestival.be Op deze website vindt men ook de laatste nieuwtjes, kan men kaarten bestellen of een masterclass reserveren. Wie iemand wil verrassen kan via de website of telefonisch de Whisky Festival Cadeaubon of de Whisky Love! kaart(speciaal ontworpen voor Valentijnsdag) bestellen.
Het ICC Gent (Internationaal Congres Centrum), ligt aan de rand van het centrum van Gent, op 10 minuten lopen van het station. Onder het ICC is er parkeerruimte. Openingstijden: rijdag 13 februari 19.00 – 23.00, zaterdag 14 en zondag 15 februari van 13.00 – 18.00 uur. Toegangsprijs per sessie: via de website 25 Euro, aan de zaal 30 Euro. Kaarten bestellen via: www.whiskyfestival.be of telefonisch 09/236 18 07 en aan de ingang van de zaal.

woensdag 17 december 2008

Openingsfilm The Visitor nu in de bioscoop

Vanaf deze week loopt The Visitor, openingsfilm van het 35ste Filmfestival Gent, in de zalen. Het is een bijzonder warme, humane en ontroerende film met een kritische kijk op de immigratiepolitiek van de Verenigde Staten. Acteurs Richard Jenkins, Haaz Sleiman en Danai Gurira kwamen de film zelf voorstellen in Gent.

Een Amerikaanse prof, Walter Vale, ontdekt bij toeval dat twee illegalen, Tarek en Zainab, introkken in zijn appartement in New York. Hij komt daar amper en omdat hij vermoedt dat de man en de vrouw op hun beurt slachtoffers zijn van een oplichter, staat hij toe dat ze voorlopig bij hem verblijven. Hun aanwezigheid gooit zijn leven overhoop. Van een uitgebluste prof evolueert hij tot iemand die zijn medemensen wil wakker schudden. Want hij maakte kennis met de onmenselijkheid van een bureaucratie die mensen als nummers behandelt.

Regisseur Tom McCarthy vertelt zijn verhaal op een eerder klassieke en vooral rustige manier maar hij ontpopt zich als een volleerd acteursregisseur. Richard Jenkins die bij tal van gereputeerde regisseurs in kleine bijrollen schittert, draagt als Walter Vale de film. Hiam Abbas uit The Syrian Bride en Lemon Tree zorgt voor een adembenemende liefdesgeschiedenis.

Bekijk de trailer
Bekijk een interview met de acteurs
Bekend Vlaanderen over The Visitor

The Visitor is te zien in volgende steden:
Antwerpen: UGC
Brussel: Arenberg, UGC Gulden Vlies
Gent: Studio Skoop
Leuven: Studio
Kortrijk: Buda kunstencentrum
Brugge: Cinema Lumière

Gent verwelkomt de Ronde van Vlaanderen

De 93ste Ronde van Vlaanderen rijdt door Gent op zondag 5 april 2009 tijdens het eerste weekeinde van de paasvakantie. Het is al geleden van 1976 dat Gent deze wielerklassieker verwelkomde. De doortocht is een mooie erkenning voor de vele inspanningen die worden geleverd voor de wielersport in Gent. Na de terugkomst van de Omloop Het Volk, de aankomst van de Ronde van Frankrijk, de kandidatuur voor de Giro en het twaalfjarig contract voor de Zesdaagse passeert nu ook de historische Ronde van Vlaanderen nog eens door Gent. Gent profileert zich als fietsvriendelijke stad, ook in de sport, en verwerft het imago van wielerstad bij uitstek in Vlaanderen. De eerste Ronde van Vlaanderen werd gereden in 1913 en vertrok toen uit Gent. De aankomst van de rit van 324 km lag in Mariakerke. De Ronde van Vlaanderen vertrok tot en met 1976 steevast uit Gent.

De Ronde van Vlaanderen rijdt op 5 april 2009 de stad binnen in Drongen en volgt het parcours van de Tour de France in 2007. Langs de Drongensesteenweg, over de Rooigem- en Martelaarslaan naar de Charles De Kerchovelaan. Van daaruit gaat het verder naar Ledeberg om via de Hundelgemsesteenweg Gent uit te rijden. De eerste renners worden rond 11.30 uur in Gent verwacht en zullen de stad 20 minuten later al verlaten hebben. Gemiddeld staan er 700.000 wielerfans langs het parcours om hun helden aan te moedigen. Ook nationale en internationale media besteden heel wat aandacht aan de Ronde van Vlaanderen. De rechtstreekse uitzending op televisie zal de stad opnieuw in beeld brengen.

De Stad Gent betaalt alvast niets aan de organisatie voor de doortocht. Om alles in goede banen te leiden, zullen de veiligheidsdiensten natuurlijk paraat moeten staan op 5 april. Enkele stadsdiensten zullen die dag logistieke ondersteuning bieden om bijvoorbeeld het parcours af te sluiten. De bewoners en handelaars langs het parcours zullen tijdig geïnformeerd worden over de eventuele hinder die zij kunnen ondervinden door de korte passage van de renners. De Stad zal de nodige inspanningen leveren om de hinder tot een minimum te beperken. Link: http://www.rvv.be/nl

maandag 15 december 2008

Horecapersoneel wordt toeristisch ambassadeur.

Ambassadeur 01Iedereen ambassadeur! Dat is het uitgangspunt van de opleiding die maar liefst een honderdtal werknemers uit de Gentse horecasector hebben gevolgd. Vaak is het horecapersoneel immers het eerste aanspreekpunt voor bezoekers en dus een belangrijke schakel in hun onthaal. De opleiding ‘toeristisch ambassadeur’ werd speciaal in het leven geroepen voor hen die dagelijks met toeristen te maken hebben. Nu de opleiding achter de rug is krijgt elk van hen een getuigschrift en een leuke attentie. Die kregen ze uit de handen van schepen voor toerisme Lieven De Caluwe.

In het kader van het Kunststedenactieplan werkten de kunststeden Antwerpen, Brugge, Mechelen, Leuven en Gent in samenwerking met de Horeca Vorming Vlaanderen een specifieke opleiding uit voor horecapersoneel. Elke kunststad organiseerde voor de plaatselijke sector een aantal opleidingsdagen. Die legden naast een kennismaking met het toeristische aanbod van de stad ook de nadruk op hoe men met een grote dosis enthousiasme en fierheid kennis over de stad overbrengt op bezoekers. Inge Moerman van Horecavorming Vlaanderen: ”Samen met de sociale partners en de lokale overheden slagen we er in om werkzoekenden, personeel en management op te leiden. De deelnemers zijn erg enthousiast en ook de overheid erkent de meerwaarde van deze opleidingen. In Oostende kregen de deelnemers een badge ‘Admiraal van de stad’ en ook hier in Gent krijgt wie geslaagd is een badge en een sticker”.


Ambassadeur 04In Gent werden een honderdtal werknemers opgeleid. Gespreid over zeven dagen tekenden zowel kelners als zaakvoerders in om op hun vaak enige vrije dag de opleiding te volgen. Naast een theoretisch gedeelte was er ook aandacht voor de praktijk. Met een coach als gids ontdekte men al doende de stad. De Gentse toeristische spelers werkten volop mee om iedereen kennis te laten maken met het toeristische aanbod van Gent. Naast een begeleide wandeling in de stad ging de tocht natuurlijk ook het water op. Dat de opleiding werd gesmaakt bij de deelnemers getuigen de vele enthousiaste reacties. Smet Chantal van Absolute Home: “Tijdens deze opleiding leerden we enorm veel bij over onze eigen stad. En we leerden Gent kennen vanuit een andere hoek. Nu kunnen we onze gasten attent maken op wat voor hen echt nuttig is zoals openingsuren, gratis toegang tot musea op zondag en de combinatie van tram en museum. Zeer interessante informatie die ons jammer genoeg soms ontgaat omdat we het te druk hebben met onze eigen zaak”.

Schepen Decaluwe: “De opleiding had ook tot doel de deelnemers te laten inzien dat zij een belangrijke rol spelen in de verwelkoming en het op weg zetten van bezoekers en dat zij een bepalende invloed kunnen hebben op wat iemand overhoudt aan Gent”. De geslaagde deelnemers kregen na de overhandiging van hun getuigschrift ook nog een promotiepakketje met ondermeer een potje Tiernteyn mosterd en een toeristische gids over Gent. De deelnemende handelaren hadden na een positieve evaluatie nog één duidelijke vraag: of er in de horecagids van de stad Gent plaats was om een loge te plaatsen naast die handelszaken die de opleiding gevolgd hadden. Een duidelijk bewijs dat de deelnemers tevreden waren met de opleiding. Deelnemende horecazaken zijn te herkennen aan de sticker: ‘Info I can help’

Guido Van Peeterssen.

zondag 14 december 2008

Geert Versnick onthult gedenkplaat en breekt Music For Life record.

Waterspiegel 10OCMW voorzitter Geert Versnick huldigde op vrijdag 12 december de gedenkplaat in voor een nieuw lokaal dienstencentrum in de Gentse wijk Muide. Gent heeft negen lokale dienstencentra, maar De Waterspiegel is het eerste dat als nieuwbouw ontworpen werd na een uitvoerige studie. Geert Versnick: “De infrastructuur is volledig afgestemd op de belangrijkste doelstelling van een lokaal dienstencentrum: de mensen zo lang mogelijk laten thuis wonen. In dit gebouw krijgen ze de kans om een breed sociaal netwerk op te bouwen. Je merkt onmiddellijk bij het binnenkomen dat het gebouw leeft en activiteit uitstraalt. Dit is een hele stimulans voor onze senioren”.


De nieuwbouw is toegankelijk voor rolstoelen en biedt plaats voor talrijke activiteiten op vlak van vorming, geweging, ontspanning en creativiteit. Bovendien ligt het gebouw in een groene biotoop. Een groen dak en de onregelmatige vorm moeten het gebouw doen opgaan in de omringende natuur. Zo ligt het centrum als een paviljoen in een mooi park ingeplant. Voor OCMW voorzitter Geert Versnick is de grootste kwaal van onze tijd de vereenzaming van mensen en senioren in het bijzonder. Daarom concentreert het OCMW zich op laagdrempelige buurtgerichte werking. Centrumleider Jan Lambrecht: “We hebben in De Muide zo een 1.300 bezoekers die met veel interesse één of meerdere van onze 42 activiteiten volgen. Dat gaat van dansen en turnen tot keramiek en schaken. Maar er is ook de sociale dienstverlening zoals pedicure en boodschappen doen”.

Waterspiegel 12Onmiddellijk na het officiële gedeelte dook Geert Versnick in een T-shirt van de Gulle Gentenaar en ging rond met de collectebus. Geert Versnick deed zijn taak grondig, niemand ontsnapte aan de collectebus: “De ze mensen geven, en ze geven graag, want ze zijn niet verzuurd. Ze weten wat solidariteit is. Het zijn gewone mensen, maar gewone mensen weten wat solidariteit is”. De OCMW voorzitter haalde 392 euro op en verbrak daarmee het record van de politie. Als Geert Versnick zo enthousiast blijft verder doen dan wordt Gent ongetwijfeld de Gulste stad.

Guido Van Peeterssen.

zaterdag 13 december 2008

Expo SMAK: The Absence of Mark Manders

Mark Manders 01Sinds het einde van de jaren 1980 maakt Mark Manders sculpturale installaties die allemaal als fragmenten van een zelfportret in de vorm van imaginaire ruimtes kunnen bekeken worden. Zijn ‘Self Portrait as a building’ is op te vatten binnen dit idee van het zelfportret als gebouw, als poging om het eigen menselijke bestaan en zijn eigen biografische herinneringen en gevoelens te vertalen naar woordeloze, associatieve herinneringsruimtes of installaties. Het gaat in de deze installaties steeds om een paradoxaal evenwicht: de constructie van een zelfportret dat zich slechts kan tonen in een meer universele beeldtaal, die het hyperpersoonlijke overstijgt. Schoorstenen, gemetselde muren, meer dan levensgrote ratten, stoelen, kranten en kleine persoonlijke voorwerpen vormen samen een soort van ‘still lives with broken moments’. Manders zoekt in zijn werk dat punt op waarop het radicaal persoonlijke aspect van zijn bijna altijd handgemaakte sculpturen helemaal tot zichzelf komt, maar tegelijkertijd, als een radicaal zelfportret, ook een meer algemene betekenis krijgt.

Mark Manders 07Manders heeft met zijn recente deelname aan de 24ste Biënnale van São Paulo (1998), de Biënnale in Venetië (2001) en Documenta 11 in Kassel (2002) een zeer markante en autonome plaats verworven in de internationale wereld van de sculpturaal werkende kunstenaars. Voor zijn tot dusver meestal omvangrijke expositiereeks heeft Mark Manders nieuwe sleutelinstallaties ontwikkeld die in combinatie met het werk uit de periode 1999 – 2007 een beeld schetsen van het oeuvre tot dusver. Ook zijn er een aantal oudere installaties te zien zijn die nog nooit eerder geëxposeerd werden. Het SMAK is voor deze presentatie een samenwerking aangegaan met De Kunstverein Hannover, de Bergen Kunsthall en het Kunsthaus Zürich. Er is intensief samengewerkt met Mark Manders, Roger Willems (Roma Publications) en de Mondriaan Stichting.

Een bezoek aan het SMAK kan zeer divers zijn. Ben je tussen 4 en 12 jaar oud (polkadot), tussen 12 en 18 jaar (pixel) of behoor je tot de groep 18+? Kom je in groep en wens je een inspirerende toer te volgen? Neem dan contact op met Esther Ooms en boek op voorhand een gids. Honger of dorst? Neem plaats in het museumcafé, uitgebaat door Grade. Daar kan je in een aangenaam kader genieten van een koffie, ontbijt, lunch of een tussendoortje. reservaties.smak@gent.be

Het SMAK is open van 10 tot 18 uur, sluitingsdag is maandag (tenzij dit een feestdag is). Toegang: 6 euro individueel bezoek, 4 euro voor groepen vanaf 15 personen en reductiehouders. Het museum kent een uitgebreide reeks kortingen toe op de normale toegangsprijs. Jongeren tot 26 jaar: 1 euro, kinderen onder de 12 jaar, personen met een handicap en begeleiders van groepen: gratis. Elke zondagochtend is het museum gratis toegankelijk voor Gentenaars. Link www.smak.be en www.markmanders.org

vrijdag 12 december 2008

Buurtbewoners verzetten zich tegen rusthuis in natuurgebied.

Aan de Gentbrugse Weverbosdreef wil de nv Cofinimmo een groot rust- en verzorgingstehuis optrekken. Er komen 128 kamers, een keuken, een restaurant, een winkel en technische ruimtes. Voor de omwonenden is het ontwerp te grootschalig, men vreest voor parkeerproblemen en wateroverlast gezien het weerkerende risico op wateroverlast. Na protest eind augustus werden de bouwplannen gewijzigd, maar ook nu is er opnieuw massaal verzet. Actievoerder René Rombouts: “Het gaat hier om een enorm gebouw helemaal niet strookt met de schaal van de omliggende woningen in de buurt. Dat zijn meestal één- of tweewoonsten uit twee bouwlagen, zonder kelders vanwege de hoge watertafel. Bovendien wordt de Weverbosdreef verminkt omdat de actuele breedte van 17 tot 7 meter herleidt wordt.

Volgens de buurtbewoners is het rusthuis een rechtstreekse bedreiging voor het pas aangeplante Vredesbos in vlakbij in de Koningsdonkstraat. Schepen Tom Balthazar verklaart vol ambitie: "Het Vredesbos zal met de helende kracht van de natuur en nog enkele te construeren monumenten een krachtig signaal zijn tegen de golf van geweld die ons blijft overspoelen". Het bos zal ongeveer 12 hectare groot en vormt de kern van een grootschalig groengebied. De stad Gent heeft nu een openbare prijsvraag uitgeschreven om er een monumentale site voor te ontwerpen. De vraag is nu of het nieuw te bouwen rusthuis aanspraak kan maken op deze vredesprijs van 92.500 euro. Het nieuw te bouwen rusthuis ligt bovendien in de Gentbrugse Meersen, een groene zone van 270 hectare die aansluit bij de Damvallei in Heusden wordt bedreigd. Ook dit zien de buurtbewoners niet zitten.

De NV Cofinimmo heeft voor dit perceel, tegen zeer gunstige voorwaarden, een recht van opstal bekomen. In 1980 werd het perceel door Notaris Van Isterdael te koop aangeboden voor 17 Euro/m2, met de raadgeving de grond best niet te kopen omdat die som veel te hoog lag voor een blauw ingekleurde zone. Volgens de actievoerders wil Cofinimmo zaken doen door het gebouw tegen een hoge prijs aan een VZW verhuren. Een perceel bouwgrond in deze omgeving wordt vandaag verhandeld voor 250 Euro/m2. Het opzetten van deze zuiver commerciële operatie op een in het blauw ingekleurd perceel strookt evenmin met de wetgeving.

Bovendien loopt de toegang naar de loskade langs de zuidelijke zijgevel, rakelings langs de tuinen van de aanpalende woningen. Voor alle leveringen van voedsel, wasgoed, ophalen van huishoudelijke afval, voor ziekenwagens, lijkwagens en alle andere diensten zullen de voertuigen gebruik maken van een half verharde brandweg. Bij een eventuele brand zal deze weg wellicht versperd zijn voor brandweervoertuigen. Omwonenden vrezen ook voor een directe inkijk in woonruimtes, slaapkamers en tuinen die de privacy ernstig schend.

Om te kunnen beweren dat het project slechts uit drie bouwlagen bestaat, wordt de onderste bouwlaag kelder genoemd, hoewel kleedkamers, refter en keukens er zich bevinden. Maaltijden worden hier in twee industriële keukens in de kelder bereid. Omwonenden vrezen dat geuren en uitwasemingen zeer hinderlijk zijn voor de omwonenden die er bovendien met hun neus bovenop zitten. In omringende straten zijn kelders niet toegestaan. Daar lopen huizen met kruipkelders bij lichte regenval onder water. Cofinimmo plant de aanleg van een bouwvloer van meer dan 1,800 m². Een put van 4m diepte zal worden uitgegraven. Nog vóór de werken zal men het grondwater gedurende vele weken moeten oppompen. Het actiecomité vreest ernstige grondverzakkingen, barsten in de muren en het afsterven van inheemse beplanting en bomen veroorzaken. Nu al zijn er huizen die ten gevolge van problemen met de ondergrond stabiliteitsproblemen hebben. Bovendien voldoet de huidige riolering niet. De sanitaire voorzieningen voor 128 kamers en meer dan honderd baden, stortbaden, was- en vaatwasmachines zullen grote problemen scheppen met de afvoer van afvalwater en zullen stank veroorzaken.

De lijst met klachten is niet min. De omgeving kan de verkeersdrukte van zoveel bezoekers, werknemers, leveranciers, algemene diensten en ziekenwagens niet aan. De kindvriendelijkheid van de omringende straten waar de bewoners, meestal jonge gezinnen, zo naar gestreefd hebben zal verdwijnen en tot ongelukken leiden. Met de verkeersdrukte veroorzaakt door de aanwezigheid van 128 bewoners, personeel en bezoekers zullen enorme parkeerproblemen opduiken. Link: www.weverbosdreef.be en http://www.wgm.be/

Cultuurprijs 2008 voor Radio Urgent.fm

Radio Urgent.fm kwam dit jaar als laureaat uit de bus voor de Cultuurprijs van de Stad Gent voor pop/rock. De studentenzender van weleer groeide uit tot de Gentse stadsradio voor en door jongeren. Maar ook ver buiten Gent is Urgent gekend als uithangbord voor pop en cultuur. Door haar eigenzinnige muziekkeuze neemt ze een aparte plaats in binnen het radiolandschap. Urgent.fm geeft onbekende groepen een verdiend ruggensteuntje dat ze via andere zenders niet krijgen. Daarnaast biedt Radio Urgent.fm jongeren de kans om te experimenteren in de ether. Menig gevestigd radiopresentator en programmator is zijn/haar carrière gestart bij Urgent.fm. De radiozender profileert zich daarenboven door geregeld in projecten samen te werken. JUS (tiennerradio voor en door tieners), JonGeduld, Camping Vlasmarkt, de Superkotfuif, de Dag van de Buren, School’s out for Summer!, enzovoort.

De uitreiking van de Cultuurprijs steekt dit jaar in een opvallend muzikaal kleedje. Deze galashow waarin Urgent.fm centraal staat, vindt plaats op donderdagavond 18 december in NTGent Minnemeers. Met de steun van Circa en Democrazy viert Urgent de Cultuurprijs met de elementen waar ze al jaren sterk in is: een radioshow doorspekt met sterke optredens en interventies van artiesten en groepen die op Urgent.fm vaak hun eerste spreekbuis kregen. Het publiek krijgt gratis toegang. Het programma omvat een radioshow met interventies van Barbie Bangkok, Douglas Firs, Flip Kowlier, Freddy De Vadder, Lady Linn, Luc De Vos, Madensuyu, Team William, Teddiedrum en de Urgent.fm Allstars. Het gaat niet om traditionele optredens: voor Urgent.fm halen de artiesten een speciale format boven.

Programma:
Barbie Bangkok
Sinds Barbie Bangkok dit najaar ‘People and geometry' aan de wereld heeft geopenbaard, mogen ‘Catchy as hell, überopgewekt en losgehen’ ook gerust in de nieuwe van Dale opgenomen worden.

Douglas Firs
Om het met de woorden van Mike Naert, programmator van Het Depot, te zeggen: ‘Gertjan Van Hellemont is een natuurtalent. De Vlaamse Jackson Browne, met een sneufje Neil Young en soms ook wel beetje José Gonzalez.’

Flip Kowlier
Deze man zette het (West-Vlaamse) dialect terug op de (muziek)kaart. Hij verruilde Izegem voor Gent en heeft als singer-songwriter al menig podium in vervoering gebracht.

Freddy De Vadder
Volgens Wikipedia: ‘Freddy De Vadder es e pseudoniem va Bart Vanneste (Mêenn), nen West-Vlamsche kluchtigoard. Freddy is gekend vo ze stravve uutspraken en lik veel kunstenoars uut de West-Vloanders is 't ie veruusd no Gent.’

Lady Linn
Deze dame maakte samen met haar ‘Magnificient Seven’ de voorbije jaren furore met ballroom-jazznummers met een stevige knipoog naar de jaren vijftig. De eerste full cd, ‘Here we go again’, met zelfgeschreven en gearrangeerde nummers, zag begin dit jaar het levenslicht, maar probeer de muziek vooral niet vast te pinnen op de jaren vijftig en jazzy, want de flamboyante frontvrouw, Lady Linn, heeft veel meer in haar mars.

Luc De Vos
Deze frontman van ‘Gorki’ bewees de laatste jaren dat hij niet enkel kan entertainen op het podium. Naast zingen, levert hij regelmatig zijn bijdrage als schrijver en columnist.

Madensuyu
Ze staan slechts met z'n tweetjes op het podium, maar zijn gewapend met een uit de voegen gebarsten drumarsenaal, een gitaar en een magazijn aan effectenbakjes dat in staat is om elke zaal aan flarden te schieten. Madensuyu leverde met haar jongste worp ‘D is done' ongetwijfeld een van de strafste Belgische platen van 2008.

Team William
Team William is een van de nieuwe beloften die dit jaar de kop opstaken in het Belgische muzieklandschap. De heren wonnen de Fnac Unsigned Music Talents wedstrijd en eindigden derde op zowel De Beloften als Humo's Rock Rally. Team William staat voor uiterst energiek, (indie)poppy, op z'n minst twee hoeken eraf, maar ook wel vrolijk en melodieus.

Teddiedrum
De groep is ook bekend als The Violent Husbands zonder boerendochters, boeren van vroeger of grootmoeders. Wel met een extra portie kolderiek (zelfs in hun geval is dat mogelijk), drums en ‘kuch’ teddyberen.

Urgent.fm
AllstarsDeze huisdj’s van Urgent.fm kunnen uiteraard niet ontbreken op hun eigen galashow.

Praktisch NTGent Minnemeers, Minnemeers 8 (vlakbij Baudelo), 9000 Gent, donderdag 18 december vanaf 21 uur. Gratis, maar kom op tijd want vol = vol. Info: websites www.circagent.bewww.urgent.fmwww.democrazy.be

woensdag 10 december 2008

Federale portaalsite sleept drie CMS Awards in de wacht.

CMS-Channel is een onafhankelijke organisatie die elk jaar de beste Europese websites bekroont. Sites die gebouwd zijn op een gebruikersvriendelijk content management system (CMS) maken kans op een van de felbegeerde CMS Awards. Er zijn prijzen in verschillende categorieën: design/lay-out, navigation, content, web 2.0, search engine optimization en government. Dit jaar haalde de federale portaalsite Belgium.be drie prijzen: de gouden CMS Award van het publiek in de categorie government, de zilveren CMS Award van de jury in de categorie government en de gouden CMS Award van de jury in de categorie 'Navigation'.

In de categorie ‘Content’ behaalde Artsen Zonder Grenzen een verdienstelijke eerste plaats, gevolgd door Mediakritiek.be . Mediakritiek.be werd opgebouwd met het Apollo CMS, een gebruiksvriendelijk Content Management System van de Gentse webontwikkelaar 2Mpact. De combinatie van de juiste informatie en stellingen met opbouwende kritiek kreeg positieve bijval van de jury van deskundigen. De derde plaats in deze categorie ging naar Volvo Trucks (CMS: Microsoft CMS).

In de categorie ‘Design’ haalde Beka-cookware (CMS: Expressionengine) de eerste plaats, gevolgd door Greenway (CMS: Expressionengine) en Tessenderlo Group (CMS: SDL Tridion)

In de categorie ‘Navigatie’ behaalde Belgium.be (CMS: SDL Tridion)de eerste plaats, gevolgd door Ik wil starten (CMS: Smartlounge en Pijnstiller (CMS: Expressionengine)

In de categorie ‘Web 2.0’ behaalde ABConcerts (CMS: Fork CMS) de eerste plaats, Mytrip (CMS: Fork CMS) en Thomascook (CMS: Sitecore) delen de tweede plaats, gevolgd door de Boekenbeurs (CMS: Drupal)

In de categorie ‘Government’ behaalde Vlaams Brabant (CMS: SDL Tridion), Belgium.be (CMS: SDL Tridion) en De Lijn (CMS: SDL Tridion) delen de tweede plaats, gevolgd door ASTRID (CMS: Ektron)

In de categorie ‘S.E.O’ behaalde Arbouw (CMS: Morello, S.E.O: Arbouw) de eerste plaats, gevolgd door Mytrip (CMS: Fork CMS) en Boekenbeurs (CMS: Drupal)

maandag 8 december 2008

Gent reageert op golf van werkloosheid

Actieplan arbeidsmarkt 01Schepen Mathias De Clercq en Vlaams minister Frank Vandenbroucke bundelen de krachten om de recente golf tijdelijke en structurele werkzoekenden in Gent op te vangen. Op een paar maanden tijd gingen meer dan 500 jobs verloren bij UCO en DOMO, de komende maanden worden 650 tijdelijke contracten stopgezet bij Volvo Trucks en verdwijnen 250 jobs bij Volvo Cars. Schepen De Clercq: “Het stadsbestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en wil alles in het werk stellen om deze ernstige situatie aan te pakken. Samen met de VDAB en de Vlaamse overheid gaan we nieuwe uitdagingen aan en benutten we de opportuniteiten op de arbeidsmarkt ten volle”. Toch is er goed nieuws: de groei van het aantal vacatures in en rond Gent is een veelvoud van de stijging in Vlaanderen. Gent heeft nog altijd 3.094 vacatures, wat wijst op een stevige economie. Die vacatures bieden mogelijkheden die Gent niet mag laten liggen in deze onzekere tijden. Minister Vandenbroucke: “Er is een heel goede samenwerking met de Stad Gent en ik ben het eens met schepen Mathias De Clercq. Er zijn nog drieduizend openstaande betrekkingen, maar die verdwijnen snel. Het komt er op aan om die jobs in te vullen voor ze verdwijnen”.

Daarom plannen de Stad Gent en de VDAB een aantal extra acties. Komend jaar zijn minstens negen jobbeurzen gepland. Een jobbeurs biedt de mogelijkheid om de werkzoekende op één moment kennis te laten maken met een groot aantal potentiële werkgevers. Bedrijven met openstaande vacatures komen er op korte tijd in contact met een groot aantal kandidaat-werknemers. Begin februari plannen de VDAB en de Stad Gent een vacature aanboddag. Vacatureconsulenten bespreken met werkgevers en kandidaten de regionale beschikbare vacatures. In het voorjaar kunnen de getroffen werknemers deelnemen aan bedrijfsbezoeken bij bedrijven met vacatures. Een bedrijfsbezoek laat de kandidaat proeven van de bedrijfssfeer en laat hem of haar toe om zijn verwachtingen te toetsen aan de realiteit.

Actieplan arbeidsmarkt 03Werknemers moeten zo snel mogelijk een individuele begeleiding krijgen zodat zij kunnen worden toegeleid naar één van de vele openstaande vacatures in de regio. Werknemers voor wie een sociaal plan is onderhandeld, kunnen rekenen op dienstverlening zoals outplacement en tewerkstellingscellen. Werknemers met een tijdelijk contract die hun werk verliezen, kunnen doorgaans niet rekenen op die extra ondersteuning. Daarom neemt Vlaanderen nu het initiatief tot steun bij de opvang van die tijdelijke werknemers via het VDAB actieplan ‘DirecT’. Dit kadert in het actieplan ‘Herstel het vertrouwen’. Het actieplan werd uitgewerkt door de Vlaamse regering als antwoord op de financiële crisis en haar impact op de economie. Tegelijkertijd werden de provinciale teams van de sociale interventieadviseurs versterkt met vijf extra consulenten, waarvan dus één voor Oost-Vlaanderen. De Stad Gent neemt bij UCO en DOMO voor het eerst deel aan de tewerkstellingscellen. Daardoor kan het stadsbestuur niet alleen de ontwikkelingen op de voet volgen maar bijdragen tot concrete oplossingen door in te spelen op noden die ze vaststelt.

De Stad Gent heeft een pak ervaring in structurele samenwerking. Gent wil deze ervaring nu benutten door samen te werken met de verschillende beroepssectoren en met de federale en Vlaamse overheid. Daarnaast zijn er de geïnstitutionaliseerde samenwerkingen op lokaal niveau. Schepen De Clercq: “In het partnerschap ‘Gent, Stad in werking’ bestaat al jaren een structurele samenwerking tussen alle actoren op de arbeidsmarkt. Het partnerschap ontwikkelt nieuwe, innovatieve werkgelegenheidsprojecten. Eind juni 2008 werd bovendien een verregaand samenwerkingsconvenant afgesloten tussen de Stad Gent, de VDAB Gent en het OCMW Gent. De domeinen welzijn, onderwijs, arbeid in Gent stemmen hun werking af op elkaar en op de gewijzigde economische situatie”. De Stad Gent bundelt nu alle krachten met de hogere overheden, de bedrijven en de sociale partners. Zo stelt men, in het belang van de bedrijven en de mensen, alles in het werk om deze ernstige situatie gezamenlijk aan te pakken.

Guido Van Peeterssen.

zaterdag 6 december 2008

Verkeersveilige nacht

perspol1 Voor de twaalfde keer werd door de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen een Verkeersveilige Nacht georganiseerd om de BOB campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid in te leiden. Het doel van de actie is om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de reële pakkans tijdens de eindejaarsperiode. Zowel tijdens de week als tijdens het weekend, overdag en tijdens de nacht, zijn er acties gepland. Er werd door alle 29 politiezones en de federale wegpolitie controles uitgevoerd. Bij de vorige verkeersveilige nacht in 2007 werden een aantal vaststellingen gedaan Zo was er een stijging van het aantal dronken chauffeurs op de Oost-Vlaamse wegen tegenover de vorige verkeersveilige nacht. Bij de anderen was het rijgedrag onaangepast of werd het gebruik van drugs geconstateerd. Voor de gouverneur was dit een signaal om nog meer te sensibiliseren maar vooral om het aantal controles nog te verscherpen.

Er werden 2.791 voertuigen gestopt. Van 2.780 chauffeurs werd een ademtest afgenomen. Bij 146 bestuurders werd een strafbaar alcoholgehalte werd vastgesteld (5 %), een daling vergeleken met vorig jaar. Er is een opmerkelijk verschil in de resultaten. Oudenaarde, dat vorig jaar het kleinste percentage alcoholgeïntoxiceerden had (5,8 %) heeft nu het hoogste aantal positieven met 7 %, Gent volgt met 6 % (vorig jaar 7 %), Dendermonde doet het veel beter met 4,4%. Op de autosnelwegen zien we het meest opmerkelijke resultaat. Vorig jaar werden er nog 8,5 % van de bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol, dit jaar slechts 3,6 %. Tijdens de BOB campagne zullen in de provincie Oost-Vlaanderen op diverse plaatsen nog controles worden uitgevoerd, dit zowel tijdens het weekend als op weekdagen.

Er werden 6.477 voertuigen gecontroleerd op snelheid, 723 chauffeurs (11 %) begingen een overtreding. Er werden iets minder voertuigen gecontroleerd dan vorig jaar, maar we stellen een lichte stijging van het percentage overtredingen vast. Er werden 15 personen onderworpen aan een drugscontrole. Er werd van 6 personen een bloedstaal afgenomen. De uitslag van het bloedonderzoek zal uitwijzen of deze personen inderdaad positief worden bevonden aangezien enkel dit resultaat een wettig bewijs levert. Toch moeten personen die een positieve urinetest afleveren of van wie een bloedstaal werd afgenomen zonder urinetest, hun rijbewijs onmiddellijk afgeven voor 12 uur. Er werden 26 rijbewijzen ingetrokken voor alcoholintoxicatie, 10 voor snelheidovertredingen en 2 voor rijden onder invloed van illegale drugs. In de provincie Oost-Vlaanderen werden 313 lokale en federale politieagenten ingezet voor deze actie.

vrijdag 5 december 2008

Eerlijke Handel Markt op Sint-Baafsplein

Fair Trade 01 De Gentse kersmarkt gaat van start op vrijdag 12 december, toch kunnen bezoekers nu genieten van een Eerlijke Handel Markt op het Sint-Baafsplein op vrijdag 5 en zaterdag 6 december, telkens van 12 tot 20 uur. De markt is een primeur in Vlaanderen. De Stad Gent draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en aanmoedigen van eerlijke handel is daar een onderdeel hiervan. Dit is de boodschap van schepen Tom Balthazar en schepen Mathias De Clercq die vrijdagmiddag de Eerlijke Handel markt openden. Schepen Balthazar: “De kraampjes van de Kerstmarkt worden deze week toch opgesteld, daarom maken we hier op het Sint-Baafsplein van de gelegenheid gebruik om producten uit het eerlijke handelcircuit te promoten”. In meer dan veertig kraampjes wordt een heel verschillend aanbod aan eerlijke producten getoond: koffie, chocolade, koekjes, confituur, textiel, kleding, houtwerk, duurzaam reizen, en zelfs eerlijke draagdoeken voor baby’s.

Deze eerste Eerlijke Handel Markt is een unieke gelegenheid om op één plaats een heel grote variatie aan producten uit de eerlijke handel te leren kennen. Want eerlijke handel kan oprecht verrassend zijn. Voordat thee, koffie, cacao, bananen of katoen bij ons een lekkernij of een warme trui zijn, betekenen ze werk en inkomen voor de producenten. Heel veel producten die wij gebruiken komen uit het Zuiden. De mensen daar leven vaak in grote armoede, omdat ze geen goed loon krijgen van hun werkgevers of omdat ze benadeeld worden door de wereldmarkt. Vandaag zijn al meer dan 1,4 miljoen boerenfamilies en arbeiders bij deze eerlijke handel betrokken. Uiteraard zijn de inspanningen van de vele organisaties en bedrijven die werken rond eerlijke handel pas leefbaar op langere termijn, als de vraag naar deze producten bij ons groter wordt. Vandaar deze Eerlijke Handel Markt in het centrum van Gent.

Gent werd op 1 juli 2005 als eerste grote stad bekroond met de titel Fair Trade Gemeente. Lokale vrijwilligers en het stadsbestuur doen inspanningen om van onze stad een centrum van eerlijke handel te maken onder de noemer ‘ik ben verkocht’. In meer dan 35 winkels en meer dan 25 horeca zaken in Gent kun je Fair Tradeproducten kopen of verbruiken. Heel veel medewerkers van de Stad Gent slaan de handen in elkaar om dit te bereiken want duurzaam handelen is niet gemakkelijk. Er is een nauwe samenwerking nodig om de verschillende soorten duurzaamheid met elkaar te verzoenen. Tijdens vergaderingen en officiële bezoeken wordt enkel koffie gedronken die Max Havelaar Fair Trade gelabeld is. Voor de werkkledij van de arbeiders konden bijzondere voorwaarden opgelegd worden die de goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie garanderen. Het schoonmaakpersoneel van de Stad Gent werkt met schoonmaakmiddelen die minder belastend zijn voor het milieu en de gebruiker. De pensioenreservers van de Stad Gent worden belegd bij ethische fondsen. Sinds de jaren ’90 koopt de Stad Gent duurzaam geëxploiteerd hout aan. Ook in kantoormateriaal, zitbanken, speeltuigen en infopanelen wordt steeds vaker gekozen voor hout uit duurzaam geëxploiteerde bossen (met het FSC label).

Gentse projecten winnen ‘Thuis in de Stad’ prijs

Bij de jaarlijkse uitreiking van de 'Thuis in de Stad' prijs van de Vlaamse overheid vielen deze keer twee Gentse projecten in de prijzen: ‘Duurzaam huis’ van Samenlevingsopbouw Gent en ‘Handleiding Speelweefsel’ van Stad Gent. Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen beloonde beide projecten met een cheque van 12.500 euro. Het ‘Thuis in de Stad’ project van de Vlaamse overheid zet steden en stedelijkheid in de kijker. De ‘Thuis in de Stad’-prijs beloont projecten in drie categorieën: een fysiek ruimtelijk project, een innovatief project voor kinderen en jongeren en een innovatief bewoners, buurt- en wijkinitiatief. De Gentse projecten situeren zich in de tweede en derde categorie.

In opdracht van de Plangroep Speelruimtebeleid van de Stad Gent ontwikkelde het Onderzoeksbureau Kind & Samenleving in samenwerking met landschapsarchitect Jan Pillen in november 2006 de handleiding ‘Speelweefsel in Gent, richtlijnen en inspiratiebeelden voor de realisatie van kindgerichte kwaliteitsvolle publieke ruimte’. Deze handleiding dient als inspiratiebundel voor het ontwikkelen van de publieke ruimte gericht op de jeugd, zonder deze op een voetstuk te plaatsen. De Plangroep Speelruimtebeleid fungeerde als stuurgroep bij de opmaak van de handleiding. Hierin zijn heel wat diensten vertegenwoordigd zoals de Jeugddienst, de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, de Groendienst, de Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking, de Dienst Mobiliteit, het Departement Onderwijs en de Sportdienst. Gent was eind 2007 de eerste stad in Vlaanderen die het concept ‘speelweefsel’ goedkeurde en garandeerde dat deze principes ook effectief worden gebruikt bij de opmaak en de beoordeling van plannen voor de publieke ruimte. Met de toekenning van de ‘Thuis in de Stad’-prijs en de daarbij horende 12.500 euro volgt nu ook de erkenning.

Het project ‘Duurzaam Huis’ van vzw Samenlevingsopbouw Gent werd bekroond als meest innovatief bewoners, buurt- en wijkinitiatief dat door Stad Gent erkend en gestimuleerd wordt en dat betrekking heeft op stedelijke ecologie of alternatieve woonvormen. De organisatie startte in 2001 met het Duurzaam Huis in Dampoort. Ze zocht er oplossingen voor de problematiek rond sluikstorten en afval selecteren. De organisatie werkte samen met de bewoners aan concrete energiebesparing en het toepassen van het begrip duurzaamheid, aan het verbeteren van de huisvestingssituatie en het beheren van de sneukeltuin, een plek waar fruitbomen, bessenstruiken en notenbomen staan. De vzw heeft hier samengewerkt met heel wat partners: met Intercultureel Netwerk Gent en met Electrabel, maar ook met de Groendienst en met de Dienst Wonen van Stad Gent. Ook dit project ontvangt een som van liefst 12.500 euro.Link: www.thuisindestad.be en http://www.belg.be/leesmeer.php?x=3778

Feestende stadsambtenaren schenken 2.000 euro

Grote Prijs 06 Pretty in Pink, een collectief van geëngageerde Gentse ambtenaren, organiseerde op vrijdag 5 september voor het derde jaar op rij een fuif voor een goed doel. Enthousiaste ambtenaren feestten een winst van 2.000 euro bijeen voor het Gentse Mucoviscidosecentrum van het UZ Gent en zijn patiënten. Omdat de Sint in het land is, wordt het bedrag deze week officieel overgemaakt.

De fuif, ‘+/- @ Minus One’ vond op vrijdag 5 september plaats in het JOC Blaisantvest-Briel. Dj’s van dienst waren onder andere de Turbopascals met dj Davy en Tomas De Soete en Geert Van Rampelberg. De winst van 2.000 euro wordt overgemaakt aan de verantwoordelijken van het Gentse centrum dat personen met mucoviscidose verzorgt. In 2006 en 2007 werd op dezelfde feestende wijze al geld ingezameld voor respectievelijk de renovatie van de Boekentoren en ‘Operatie 003’. Meer informatie over mucoviscidose en het centrum is te lezen op www.mucogent.be .

Het Pretty in Pink team zal ook geld inzamelen voor Music For Life van Studio Brussel en het Rode Kruis. Dat deed het team vorig jaar al, maar nu het Glazen Huis naar Gent komt (van vrijdag 19 december tot en met woensdag 24 december op het Woodrow Wilsonplein) is de motivatie uiteraard nóg groter.

donderdag 4 december 2008

Hogeschool Gent investeert 84 miljoen euro.

Hogeschool 01De Hogeschool Gent kende op enkele jaren tijd een toename van 14.000 naar 16.000 studenten en kampt nu met plaatsgebrek. Het antwoord op dat probleem is een ingewikkelde doorschuifoperatie en een ambitieus nieuwbouwprogramma. Opvallend zijn de investeringen voor de komende jaren, samen goed voor 84 miljoen euro. Bedoeling is om versnippering tegen te gaan en de identiteit van de verschillende campussen te versterken. Daar waar mogelijk wordt er grondig gerenoveerd en waar nodig komt er nieuwbouw. Er wordt vooral geïnvesteerd in nieuwe auditoria, leslokalen, een restaurant, bibliotheken en studentenhuisvesting. De centrale diensten verhuisden onlangs naar een nieuwbouw aan de Kortrijksesteenweg. Zo komt er op de diverse campussen meer plaats vrij. De Hogeschool stelde afgelopen dinsdag zijn masterplan voor de komende jaren voor. Zo een masterplan is erg belangrijk voor de continuïteit van het onderwijs en onderzoekstaken.

De Hogeschool zet wel bepaalde gebouwen in de etalage. Zo worden de gebouwen aan de Academiestraat verkocht samen met de oude brandweerkazerne. Men verwacht grote interesse van projectontwikkelaars in deze toplocatie aan het Gravensteen. De studenten van de academie verhuizen dan naar een nieuwbouw op de campus Bijloke. Even zag het er naar uit dat gezien de interesse vanuit het ICC men deze campus zou verkopen. Maar mits een nieuwbouw van 4.600 m2 en een ondergrondse parkeergarage kan campus Ledeganck blijven.

Hogeschool 02Door de recente aankoop van de gebouwen van de Nationale Bank komt er ruimte vrij voor een kunstenbibliotheek en de afdeling Jazz en lichte muziek van het conservatorium. Op de campus Mercator is er een behoefte aan 10.000 m2 aan kantoren, leslokalen en studentenvoorzieningen. De Hogeschool wil gesprekken voeren met de stad Gent om de Nonnemeersstraat door te knippen en een nieuw plein te creëren. Een situatie die ons doet denken aan de Bibliotheekstraat en het nieuwe Baudelopark.

Onderzoek wees uit dat 40% van de studenten op kot zit, de Hogeschool wil 900 studenten zelf huisvesten, tegenover 400 nu. Daarom komen er 400 extra kamers in studentenhomes. En er komt een studentenhotel aan de Voskenslaan, daar waar nu het Textielinstituut staat. Deze nieuwbouw zal onderdak bieden aan buitenlandse studenten en docenten. Zij ondervinden gezien het tekort aan studentenkoten steeds meer problemen om onderdak te vinden. De Hogeschool zoekt wel nog partners zoals de Universiteit. Dit project wordt gefinancierd via privaat publieke samenwerking (PPS).

De grootste plannen zijn voor de campus Schoonmeersen. Op de centrale parking komen een aantal nieuwbouwvolumes rond een centraal campusplein. Maar dan moet eerst de nieuwe verbindingsweg van de R4 naar het Sint-Pietersstation aangelegd worden. Langs hier komt de ingang van een nieuwe ondergrondse parkeergarage, zo komt er bovengronds ruimte vrij voor nieuwbouw. Die nieuwbouw komt tot 7 bouwlagen hoog, wat de totale bebouwde oppervlakte van deze campus met 69.000 m2 verhoogt. Link: http://www.hogent.be

Guido Van Peeterssen.

woensdag 3 december 2008

Toegankelijkheid federale websites steeds beter.

Vandaag is het de internationale dag voor Personen met een handicap. In het kader van deze dag werd een concreet voorstel uitgewerkt om de toegankelijkheid van federale websites te verbeteren. Vandaag ontving staatssecetaris Julie Fernandez Fernandez het toegankelijkheidslabel Anysurfer voor haar beleidswebsite www.fernandez.belgium.be. De staatssecretaris communiceert vandaag reeds op haar website naar specifieke doelgroepen in aangepaste leesbaarheid voor mentaal gehandicapten en filmpjes in gebarentaal voor doven. Websites zijn tegenwoordig een medium dat veel wordt gebruikt en dat qua toegang nieuwe mogelijkheden biedt voor sommige personen met een handicap. Heel wat federale websites zijn echter vandaag nog niet voldoende toegankelijk voor personen met een handicap.

De staatssecretaris voor personen met een handicap heeft samen met de eerste minister een voorstel klaar om alle nieuwe federale websites toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Concreet zal het lastenboek bij de lancering van een aanbesteding voor de creatie van een website normen bevatten zoals de vzw Anysurfer tegenwoordig gebruikt. Deze normen garanderen personen met een handicap, slechtzienden of mensen die moeite hebben met geschreven taal toegang tot websites. Deze maatregel garandeert heel wat personen met een handicap toegang tot informatie die via federale websites wordt verspreid en komt tegemoet aan een punt in het memorandum van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap inzake nieuwe websites. Link http://handicap.fgov.be

dinsdag 2 december 2008

UGent neemt deel aan de Museumnacht

Op 4 december is het Museumnacht in Gent. In de stad zijn acht stedelijke musea uitzonderlijk open tot in de late uurtjes. Maar ook aan de UGent kan je op 4 december van 19 tot 22 uur terecht op vijf locaties. Eén van de best bewaarde geheimen van de UGent is dat zij beschikt over een bijzonder mooie en waardevolle collectie etnografica die ondergebracht is in Het Pand. Voor de gelegenheid is de collectie aangevuld met de tentoonstelling 'The Museum of Forgotten History', met werk van kunstenaar Maarten Vanden Eynde, kandidaat-laureaat aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Op 4 december zal ook de Bibliotheek van de Dominicanen in Het Pand in het verhaal van Maarten Vanden Eynde opgenomen worden. Tevens staat tijdens de Museumnacht werk van ‘artist in residence’ Katrien Elsen opgesteld.

Het Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde is een klein maar rijk gevuld museum. Het museum is een initiatief van de Stichting Jan Palfyn en stelt toestellen en instrumenten, boeken, iconografie, archivalia, schilderijen, beelden en penningen tentoon. Afkomstig uit privaat bezit, schenkingen en van de door de UGent in bewaring gegeven verzamelingen. Het Pand, Onderbergen 1.

In Galerie Kunst-Zicht brengt curator Guy Bovyn de expositie ‘Een repliek …’ . In de leegstaande vleugel van het studentenrestaurant met imponerende glaspartijen enkele toonaangevende jonge kunstenaars samen: Paul Casaer, Anton Cotteleer, Louis De Cordier, Hans Demeulenaere, Nick Ervinck, Paul Hendrikse, Wesley Meuris en Pieter Vermeersch. Tweede verdieping studentenrestaurant Overpoort

In de Kunstbibliotheek kan je tijdens de Museumnacht gaan kijken naar het werk van Denmark. De tentoonstelling ‘Une relecture’ bevat enkele van zijn werken van de late jaren 80 tot vandaag. Sint-Hubertusstraat 2

In de leegstaande lokalen van het Plateau/Roziercomplex kan je tijdens de Museumnacht terecht voor de tentoonstelling 'Perche Relizzare Un’Opera Quando E Cosi Bello Sognarla Soltanto?', met eindwerken van de HISK-laureaten 2008. Gustaaf Magnelstraat 4. Lees hier meer over de Gentse Museumnacht: Gentse museumnacht met de museumtram.html

maandag 1 december 2008

Stad Gent renoveert appartementen New Orleansstraat

Stadsappartementen 04De Stad Gent investeert ruim 1 miljoen euro in de renovatie van het sociaal appartementencomplex New Orleansstraat – Marseillestraat. De gebouwen werden opgetrokken in de jaren 1950 en zijn structureel nog relatief goed. Maar op het vlak van comfort en isolatie zijn de problemen groter: geen centrale verwarming, een zeer bescheiden inrichting van de keuken en badkamer, geen mogelijkheid tot het plaatsen van een wasmachine, een naar hedendaagse normen ontoereikende elektrische installatie. Schepen De Regge: “De voorgaande jaren werden de stadswoningen van voor de tweede wereldoorlog (Scheldeoord, Antoine Van Hoorebekehof, Jan Lampenstraat, Binnenweg Ledeberg en Visitatiestraat) gerenoveerd. Nu is het nu de beurt aan de woningen uit de jaren ‘50 en ’60”.

Maar verbouwen kost geld, veel geld. De kredieten van het Federaal Grootstedenbeleid waren dan ook meer dan welkom. De werken worden in opeenvolgende fases uitgevoerd. In een eerste fase werd het buitenschrijnwerk van alle appartementen vernieuwd. De kostprijs van deze werken bedroeg ongeveer 1.000.000 euro, maar door de steeds stijgende energieprijzen en koopkrachtvermindering zijn deze werken een verantwoorde investering. Een tweede fase, het renoveren van de appartementen, startte in maart. Vandaag, ongeveer acht maanden later zijn de eerste 18 appartementen klaar. Schepen De Regge toonde trots de eerste afgewerkte appartementen die binnenkort opnieuw bewoond worden. Zo zien de bewoners hoe hun appartement er na renovatie zal uitzien.

Coördinator Maurice Lombaert: “Zowat alles werd vernieuwd. Overal werd centrale verwarming geïnstalleerd. De elektriciteit werd volledig vervangen. Keuken en badkamers werden voorzien van moderne toestellen. Alle waterleidingen, vloeren, pleisterwerk en binnenschrijnwerk werden vervangen. En tot slot werden alle appartementen, rekening houdend met de keuze van de huurder, geschilderd of behangen”. Om dit mogelijk te maken, moesten de huurders tijdelijk verhuizen naar een ander appartement binnen het complex. Een ongemak dat ruimschoots gecompenseerd wordt door het comfort van de vernieuwde appartementen. Achttien appartementen zijn afgewerkt en over enkele weken start de aannemer aan een tweede reeks van veertien appartementen. Nog eens veertien appartementen zijn aanbesteed, die werken starten in het voorjaar 2009. Tegen eind 2009 zullen 46 van de 230 appartementen gerenoveerd zijn.

Guido Van Peeterssen.

zondag 30 november 2008

Dag zonder Krediet op Gentse Groentemarkt.

Dag zonder Krediet 03De Dag Zonder Krediet is een organisatie van het Platform ‘Dag Zonder Krediet’ dat bestaat uit tien organisaties uit het hele land. Coördinator Dirk De Clerck: “Met De Dag zonder Krediet wil men de consument sensibiliseren voor de gevaren van gemakkelijk krediet. Niet alleen mensen met een beperkt of laag inkomen, maar ook de doorsnee consument loopt gevaar. Informatie en preventie staan centraal en gebeurd door acties, animatie en de verspreiding van educatief materiaal”. Het Platform dringt ook aan bij de overheid om consumenten beter te beschermen. Hiervoor wordt ingespeeld op actuele tendensen die bijzondere aandacht vragen.

Afgelopen vrijdag 28 november voerde het Platform actie op de Gentse Groentemarkt. Dirk De Clerck: “Deze dag zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van de stad Gent en OCMW voorzitter Geert Versnick in het bijzonder. Tijdens deze dag kaarten we niet alleen het gevaar van krediet in de schijnwerker, we doen ook voorstellen en werken aan oplossingen”. In de winkels, op straat, in de brievenbus, op internet: overal spoort reclame ons aan om te consumeren. Kredietkaarten lijken handig om onvoorziene uitgaven op te vangen. Maar de interesten zijn zeer hoog en blijven je achtervolgen! In 2007 stonden maar liefst 340.066 personen geregistreerd bij de Nationale Bank omdat ze hun kredieten niet meer konden terugbetalen. Dat is nog maar het topje van de ijsberg: veel meer mensen hebben het ook moeilijk om andere schulden zoals achterstallige huur, belastingen, ziekenhuisfacturen en energiekosten te betalen. Deze redenen hiervoor zijn uiteenlopend en kunnen iedereen treffen: ziekte, echtscheidingen, jobverlies… De Dag Zonder Krediet wil deze problematiek in de schijnwerpers plaatsen.

Dag zonder Krediet 06OCMW voorzitter Geert Versnick: “Het is erg jammer dat men een dag zoals deze dient te organiseren. Maar de kredietproblematiek treft niet alleen de zwakkeren. Krediet op zich is nuttig en zelfs noodzakelijk, onze economie draait er op. Maar er zijn tal van instellingen zoals warenhuizen, electrowinkels, postorderbedrijven die ons overspoelen met aanbiedingen. Mensen komen bij ons omdat ze de kredietkosten verkeerd ingeschat hebben of in de problemen komen met hun budget”.

Inwoners van Gent kunnen bij het OCMW terecht met hun financiële problemen en schulden. Deze komen vaak bovenop andere problemen zoals huur, ziekenhuisfacturen of energierekeningen. Belangrijk is dat de burger tijdig het OCMW of een andere schuldbemiddelaar contacteert om de problemen tijdig op te lossen. OCMW voorzitter Geert Versnick: “De Amerikaanse kredietcrisis leert ons dat een zorgvuldige kredietverstrekking noodzakelijk is. De net verkozen president Barak Obama waarschuwt zelfs voor een nieuwe financiële crisis ten gevolge daarvan”. In Gent maakt het OCMW deel uit van de Welzijnsknoop, een initiatief van Geert Versnick. In het Welzijnsbureau kan men terecht met vragen om hulp, advies of een inlichting. Geert Versnick: “We creëren in de verschillende wijken een open huis waar iedereen terecht kan met vragen rond gezondheid, wonen, opleiding, een job of opvoeding. Omdat de diensten nauw met elkaar verbonden zijn kan iedereen via de centrale balie ook terecht bij partners zoals Kind en Gezin, Kind en Preventie, VZW ‘tVindcentje, het Intercultureel Netwerk Gent en de Woonwinkel”.

Deelnemers aan het platform ‘Dag zonder krediet:
Vlaams Centrum Schuldbemiddeling.
KAV
Verbruiksateljee
Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen.
Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen.
Onderzoeks- en Informatiecentrum van Verbruikersorganisaties.
Grepa VZW.
Equipes Populaires.
Dignitas.
Groupe Action SurendettementG.A.S.
Centre de Référence du Hainaut
Groupe prévention surendettement.
Le G.I.L.S. (email adres).
Le Réseau Financement Alternatif.

zaterdag 29 november 2008

Gaseauline showt boten aan Gentse Reep.

toervaart4Gent was door de eeuwen heen een echte waterstad. Maar de Gentse waterwegen werden steeds vaker gebruikt als open riolen. Met de komst van koning besloot men een aantal Gentse waterwegen te dempen, in 1960 werd de Reep gedempt. Maar het project om de Nederschelde weer open te leggen zal het centrum ingrijpend veranderen. Vanaf de nieuwe Gentse Jachthaven loopt binnenkort opnieuw de oude Schelde. Die zal geflankeerd worden door uitnodigende promenades, fietspaden, verlaagde kaaimuren, stemmige terrasjes en pleintjes met veel groen. Bovenop het belangrijke toeristische aspect is er het economische aspect. De Dampoortstraat wordt een aantrekkelijke winkelstraat en de vernieuwde Sint-Baafssite zal de Sint-Machariuswijk mee helpen opwaarderen.

Om de Reep te openen is een relatief kleine investering van 325.000 euro nodig. De kaaimuren zijn aanwezig, enkel het uitgraven van het zand, het terugleggen van de dekstenen en de plaatsing van de balustrade. Maar eerst is er nood aan een nieuwe sluis aan de Oude Beestenmarkt. Deze Scaldissluis moet het verschil in waterpeil overbruggen tussen de binnenstad en het afwaartse peil van het kanaal Gent-Terneuzen. Vooraf moet de hoogspanningscabine op de Oude Beestenmarkt verwijderd worden. De Stad Gent zoekt een pand in de onmiddellijke omgeving om daarin een nieuwe cabine te plaatsen. Dan komt er een archeologisch onderzoek op de Oude Beestenmarkt en wordt het bestaande riool verplaatst.

Op de hoek van de Bisdomkaai opende deze week een winkel voor motorboten. Een beetje vroeg, want er is behalve een brug voor de deur, nog steeds geen spoor van water. Boten verkopen in een oud benzinestation lijkt een gek idee. Maar de uitbaters van Gaseauline hebben dat nog niet zo slecht gezien. “Toch niet”, zegt uitbater Steve Rauwoens, die ons ontvangt in het stijlvol gerenoveerde pand. “De jachthaven Portus Ganda is vlakbij, daar hebben wij vijf ligplaatsen afgehuurd om onze boten tentoon te stellen. En in de showroom hier staan er nog eens twee. Bovendien hebben we de belofte dat er begin 2010 weer water voor de deur stroomt”. Bovendien gelooft Steve Rawoens in Gent: “We ontmoeten hier veel mensen die wel dachten aan een boot maar de stap nog niet gezet hebben. Die mensen weten dat Gent een aangename stad is. Water is een ideale verbindingsweg en de restaurantjes liggen op een boogscheut van de jachthaven. Bovendien ligt Nieuwpoort op enkele uren varen. Dat gevoel van vrijheid doet mensen dromen”. Om je aanwinst vol te gooien zal je vruchteloos naar een benzinepomp zoeken. Maar al de rest kan je online kopen via www.shipshop.be

Guido Van Peeterssen.